Положення про Тернопільську обласну раду профспілок

І. Загальні положення

 1. Тернопільська обласна рада профспілок – об’єднання організацій профспілок у Тернопільській області (надалі – Профоб’єднання) є добровільним об’єднанням обласних організацій всеукраїнських і регіональних профспілок та первинних профспілкових організацій, що діють на території Тернопільської області і не мають обласних профспілкових виборних органів (надалі – членські організації), створене 25 грудня 1990 року.
 2. Актом утворення Профоб’єднання є Декларація, проголошена і підписана уповноваженими на це представниками членських організацій 25 грудня 1990 року в м. Тернополі.
 3. Профоб’єднання є неприбутковою громадською організацією, діє відповідно до Конституції України, Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, Кодексу законів про працю України, інших законів та нормативно-правових актів України, норм міжнародного права, цього Положення.
 4. Профоб’єднання організовує свою діяльність на принципах:

– добровільного входження членських організацій до складу Профоб’єднання і виходу з нього;

 • рівноправності, організаційної та фінансової самостійності членських організацій, солідарності, єдності дій в реалізації цілей, завдань;
 • колегіальності та гласності у роботі виборних органів Профоб’єднання, підзвітності їх членським організаціям;
 • свободи дискусій на стадії вироблення рішень, поваги до думки меншості, права кожної членської організації на захист і роз’яснення своєї позиції;
 • обов’язковості виконання рішень виборних органів Профоб’єднання членськими організаціями.
 1. Профоб’єднання є членською організацією Федерації профспілок, керується її Статутом, сприяє зміцненню профспілкового руху України, співпрацює з профоб’єднаннями України та інших держав, міжнародними профспілковими організаціями на принципах рівноправності та взаємності інтересів.
 2. Профоб’єднання є незалежним від органів державної влади й органів місцевого самоврядування, роботодавців, їх організацій та об’єднань, громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітне і не підконтрольне, будує свої відносини з ними на основі принципів соціального партнерства, дотримання норм законодавства.

Профоб’єднання самостійно визначає структуру, формує виборні органи, організовує свою діяльність відповідно до Положення про Профоб’єднання.

 1. Відповідно до Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” Профоб’єднання має статус обласного об’єднання профспілок та територіальну сферу діяльності.
 2. Повна назва Профоб’єднання: Тернопільська обласна рада профспілок.
 3. Скорочена назва Профоб’єднання: облпрофрада. Абревіатура: ОРПС.
 4. Профоб’єднання діє на території Тернопільської області.
 5. Місцезнаходження виборних органів Профоб’єднання:

46008 м. Тернопіль, вул. Танцорова, 51.

 1. Профоб’єднання є юридичною особою, має банківські рахунки, круглу печатку, кутовий штамп, фірмовий бланк, логотип, може мати власну символіку.

 

ІІ. Мета й основні завдання Профоб’єднання 

 1. Профоб’єднання створене з метою вираження, представлення інтересів і захисту прав членських організацій на регіональному рівні, координації та консолідації їх колективних дій щодо захисту прав та інтересів членів профспілок в органах державної влади й місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, а також із іншими громадськими організаціями.
 2. Для досягнення своєї мети Профоб’єднання вирішує відповідно до законодавства такі завдання:

1) виробляє стратегію і тактику дій членських організацій щодо захисту трудових, соціально-економічних і духовних прав та інтересів членів профспілок, єдині вимоги до органів державної влади й місцевого самоврядування, роботодавців, їх організацій та об’єднань.

2) виражає, відстоює узгоджену позицію членських організацій стосовно соціально-економічної ситуації і суспільно-політичних подій в разі порушення прав і свобод людини, гарантованих Конституцією України і законами України, нормами міжнародного права, вживає конкретні заходи, використовуючи для цього всі форми й методи профспілкової діяльності – переговори, домовленості, посередництво, примирні процедури, угоди й договори, звернення до органів влади, пікетування, демонстрації, мітинги, страйки та інші акції протесту;

3) веде соціальний діалог з органами державної влади, роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями з метою реалізації регіональної соціальної політики, укладає з ними Регіональну угоду, здійснює контроль за її виконанням;

4) бере участь у роботі обласної ради соціального партнерства;

5) організовує і здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про працю, охорону праці, соціальні гарантії, виплатою заробітної плати;

6) бере участь у розробці обласної програми зайнятості, вносить пропозиції щодо соціального захисту вивільнюваних працівників, здійснює контроль за виконанням законодавства про зайнятість;

7) бере участь у здійсненні заходів, спрямованих на розвиток житлового будівництва, поліпшення використання й збереження житлового фонду, захисту прав громадян, пов’язаних із одержанням (придбанням), утриманням і збереженням житла, організовує громадський контроль за дотриманням житлового законодавства;

8) сприяє вдосконаленню практики укладання колективних договорів і угод як головного механізму регулювання соціально-трудових відносин найманих працівників з роботодавцями;

9) прогнозує соціальні наслідки рішень і дій органів державної влади й органів місцевого самоврядування, організацій роботодавців та їх об’єднань, відповідно до цього визначає стратегію й тактику дій;

10) ініціює й координує колективні дії членських організацій щодо захисту трудових і соціально-економічних прав членів профспілок;

11) вживає заходи щодо посилення впливу профспілок на стан безпеки, умов праці й виробничого середовища в суспільному виробництві області, координує діяльність профспілкових організацій з реалізації ними прав і повноважень у сфері охорони праці, визначених законодавством;

12) вносить пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи відповідним органам державної влади про прийняття або внесення змін до законів та інших  нормативно-правових актів, які стосуються трудових, соціально-економічних прав та інтересів громадян, повноважень діяльності профспілок;

13) представляє колективні інтереси працівників у разі виникнення колективних трудових спорів відповідно до законодавства;

14) бере участь на паритетних засадах в управлінні соціальним страхуванням;

15) надає безкоштовну консультаційну, юридичну та іншу допомогу членським організаціям з питань захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів профспілок, а також з інших питань;

16) надає безкоштовну правову допомогу членам профспілок, представляє їхні інтереси при реалізації конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, створює профспілкові інспекції праці, юридичні служби і консультації;

17) здійснює захист духовних потреб та інтересів членів профспілок, їхніх сімей, сприяє поліпшенню санаторно-курортного лікування, оздоровлення й відпочинку, розвитку туризму, змістовного дозвілля, фізичної культури і спорту, вирішенню проблем молоді;

18) сприяє соціальному захисту жінок, реалізації їх прав на працю, освіту, охорону здоров’я та материнства, бере участь у впровадженні гендерної рівності;

19) організовує навчання, підвищення кваліфікації профспілкових кадрів та активу, створює та утримує мережу навчальних профспілкових закладів, надає методичну і практичну допомогу членським організаціям з цих питань;

20) у межах своїх повноважень володіє, користується, розпоряджається майном Профоб’єднання, здійснює керівництво підприємствами та організаціями, створеними за участю Профоб’єднання, формує відповідні фонди (солідарності, страйкові, пенсійні, підготовки кадрів тощо);

21) проводить роботу, спрямовану на організаційне та фінансове зміцнення профспілкових організацій, мотивацію профспілкового членства;

22) здійснює інформаційно-пропагандистську та видавничу діяльність, засновує засоби масової інформації;

23) регулярно інформує членів профспілок через членські організації, засоби масової інформації про свою діяльність і діяльність ФПУ;

24) взаємодіє з організаціями інших профспілок та їх об’єднань, громадських об’єднань, політичних партій і рухів;

25) Профоб’єднання за рішенням Ради може вступати до всеукраїнських і міжнародних об’єднань профспілок, інших громадських об’єднань, набувати прав і нести обов’язки відповідно до їх статутів;

26) вирішує інші завдання відповідно до законодавства та цього Положення.

 

ІІІ. Членство у Профоб’єднанні. Права й обов’язки членських організацій.

Делеговані Профоб’єднанню права.

 1. Членство у Профоб’єднанні є колективним. Членськими організаціями Профоб’єднання можуть бути:
 • територіальні організації всеукраїнських, регіональних профспілок;
 • первинні профспілкові організації, що діють на території області і не мають обласних виборних органів.

Членські організації діють за нормами цього Положення, а також здійснюють свої повноваження відповідно до своїх статутів.

 1. Організація, що вступає до Профоб’єднання, подає:

1) письмове звернення і рішення колегіального органу про вступ до     Профоб’єднання;

2) копії свідоцтва  про реєстрацію та статуту профспілки (для профспілок із статусом первинних, місцевих, обласних);

3) довідку  про входження до складу всеукраїнської, регіональної профспілки (для місцевих, первинних організацій профспілок);

4)  відомості про структуру та кількісний склад організації;

5) дані про юридичну адресу та місцезнаходження своїх виборних органів;

6)  зобов’язання щодо виконання Положення про Профоб’єднання та сплати членських внесків;

7) інформацію про неналежність до іншого аналогічного об’єднання профспілок.

 1. Письмове звернення про прийняття до складу Профоб’єднання і перелік документів, передбачених пунктом 16, попередньо розглядається на засіданні мандатної комісії Профоб’єднання і за її висновками рішення про прийняття до складу  Профоб’єднання   приймається   президією

Профоб’єднання. Воно вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як половина членів президії, присутніх на засіданні, і набирає чинності з дня його прийняття, якщо інше не передбачене цим рішенням.

Рішення про прийняття організації до складу Профоб’єднання доповідається мандатною комісією на черговому засіданні ради Профоб’єднання.

 1. Відмова в прийнятті у члени Профоб’єднання може бути оскарженою до Ради або до Конференції протягом року після прийняття рішення про відмову.
 2. Членство в Профоб’єднанні припиняється за рішенням президії Профоб’єднання у зв’язку з:

1) рішенням виборного органу членської організації про її вихід із Профоб’єднання або у зв’язку з ліквідацією, саморозпуском, реорганізацією;

2) виключенням членської організації зі складу Профоб’єднання за невиконання вимог цього Положення;

3) вступом до іншого аналогічного профоб’єднання.

 1. Вихід членської організації з Профоб’єднання за своєю ініціативою вважається таким, що відбувся, з дня отримання Профоб’єднанням рішення виборного органу членської організації про вихід. У разі наявності майнових і фінансових претензій вони розв’язуються відповідно до законодавства.
 2. Припинення членства в Профоб’єднанні у зв’язку з припиненням діяльності членської організації відбувається з дня настання цієї події (прийняття відповідного рішення).
 3. Рішення про виключення членської організації зі складу Профоб’єднання за невиконання вимог Положення, недодержання порядку сплати членських внесків (після вивчення конкретного стану справ) та вступ до іншого аналогічного об’єднання профспілок приймається президією. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше як дві третини членів президії, присутніх на засіданні за наявності кворуму. Рішення президії може бути оскаржено до Ради або до конференції. Рішення конференції є остаточним і оскарженню не підлягає.
 4. При виході із Профоб’єднання членська організація не має права на повернення коштів, які вона вносила на статутну діяльність Профоб’єднання, майна, що було передано у власність Профоб’єднання.
 5. Звернення членської організації про повторний вступ до Профоб’єднання приймається до розгляду не раніше ніж через рік після вибуття з Профоб’єднання.
 6. Членські організації Профоб’єднання мають право:

1)  представляти і захищати через виборні органи Ради або разом з ними свої права й інтереси, трудові, соціально-економічні права членів профспілок в органах державної влади й органах місцевого самоврядування, організаціях роботодавців та їх об’єднаннях, громадських та інших організаціях;

2)  обирати (делегувати) своїх представників до виборних органів Профоб’єднання, відкликати та замінювати їх;

3) брати участь у переговорах Профоб’єднання з органами державної влади й органами місцевого самоврядування, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями в укладенні Регіональної угоди, інших угод і договорів;

4) вносити пропозиції щодо порядку денного конференції, Ради, президії Профоб’єднання з поданням відповідних проектів рішень, інших документів, отримувати інформацію про результати їх розгляду;

5) брати участь в управлінні майном Профоб’єднання та ефективним його використанням;

6) отримувати на свій запит інформацію про витрачання коштів і фінансово-господарську діяльність Профоб’єднання;

7) брати участь у створенні, використанні загальних і спеціальних фондів Профоб’єднання, управління ними;

8) отримувати на свій запит від органів Профоб’єднання інформаційні, методичні, довідково-аналітичні матеріали;

9) вносити пропозиції щодо поліпшення роботи виборних колегіальних органів та виконавчого апарату Профоб’єднання, вдосконалення стилю, форм і методів діяльності в реалізації прийнятих рішень;

10) звертатись до виборних органів Профоб’єднання з питань профспілкової діяльності, отримувати відповідну консультаційну, юридичну та іншу допомогу;

11) використовувати можливості Профоб’єднання для навчання профспілкових кадрів та активу;

12) вносити пропозиції про нагородження членів профспілок, працівників профспілкових органів, підвідомчих організацій відзнаками Профоб’єднання та Федерації профспілок України.

 1. 26. Членські організації зобов’язані:

1) визнавати та виконувати Положення, рішення виборних органів Профоб’єднання, прийнятих відповідно до цього Положення;

2) домагатися єдності дій організацій профспілок, що входять до Профоб’єднання, виявляти солідарність у відстоюванні прав та інтересів членів профспілок і членських організацій;

3) не допускати дій, що підривають авторитет Профоб’єднання, завдають йому матеріальної і моральної шкоди; або заважають у здійсненні його функцій;

4) сприяти Профоб’єднанню у переговорах і вимогах перед органами державної влади та органами місцевого самоврядування, організаціями та об’єднаннями роботодавців;

5) щомісячно і в повному обсязі перераховувати членські внески на статутну діяльність Профоб’єднання в розмірах, встановлених виборним органом Профоб’єднання;

6) узгоджувати між собою дії, що викликають спільний інтерес, здійснювати організаційне, матеріальне й фінансове забезпечення таких дій;

7) надавати інформацію та статистичну звітність, передбачену виборними органами Профоб’єднання, ФПУ, а також необхідні відомості для вироблення спільних рішень, планів та угод;

8) систематично інформувати членів профспілок про діяльність Профоб’єднання, сприяти розвитку профспілкових засобів масової інформації;

9) оперативно інформувати виборні органи Профоб’єднання про проблеми міжгалузевого соціально-економічного характеру в діяльності членських організацій, пропонувати шляхи і способи їх розв’язання, виявляти й аналізувати причини, які заважають виконанню поставлених перед Профоб’єднанням спільних цілей і завдань;

10) взаємно визнавати профспілкове членство при переході членів профспілок з однієї профспілки до іншої.

 1. Свої повноваження членські організації здійснюють через їхніх представників у виборних органах Профоб’єднання.
 2. Відповідальність за виконання членськими організаціями обов’язків, визначених цим Положенням, покладається на виборні органи членських організацій та їх керівників.

У разі невиконання цих обов’язків виборний орган Профоб’єднання може внести членській організації відповідне подання, яке має бути розглянутим у місячний термін. Про вжиті заходи виборний орган членської організації повідомляє виборний орган Профоб’єднання.

 1. Членські організації делегують Профоб’єднанню такі права:

1) представлення і захист прав та інтересів членських організацій в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організаціях, політичних партіях;

2) укладення угод з органами державної влади та органами місцевого самоврядування щодо виконання соціальних програм, забезпечення матеріальних і духовних потреб людей, покращення екологічної безпеки населення;

3) вираження волі профспілок області у вирішенні питань забезпечення належного життєвого рівня і добробуту населення, заробітної плати, забезпечення соціальної справедливості у розподілі соціальних благ, зайнятості і можливості для професійної підготовки і перепідготовки трудівників, гарантованої матеріальної допомоги;

4) здійснення регіонального комплексного нагляду та контролю за охороною праці, охороною навколишнього середовища;

5) здійснення і координацію контролю за дотриманням трудового законодавства, надання безкоштовної юридичної допомоги своїм членським організаціям, представлення їх інтересів в органах, що розглядають індивідуальні та колективні трудові спори;

6) здійснення громадського контролю за організацією медичного, торговельно-побутового, комунального та транспортного обслуговування людей, надання кваліфікованої допомоги членським організаціям у вирішенні цих питань, об’єднання їх зусиль і можливостей у розвитку власної лікувально-оздоровчої бази та бази для проведення спортивно-виховної роботи;

7) висунення вимог до суб’єктів права законодавчої ініціативи і відповідних органів державної влади про відміну, припинення виконання або зміну їх рішень, які суперечать чинному законодавству України, ущемляють інтереси найманих працівників;

8) сприяння діяльності культурно-освітніх, санаторно-курортних, туристсько-екскурсійних і фізкультурно-спортивних організацій профспілок;

9) представлення профспілок області в Федерації профспілок України, міжнародних профоб’єднаннях;

10) встановлення і розвиток зв’язків, співробітництво з профспілковими об’єднаннями інших регіонів України, зарубіжними профоб’єднаннями, інформування членських організацій про досвід їх роботи, взаємодія з іншими громадськими організаціями, політичними партіями в питаннях, що належать до компетенції профспілок;

11) розгляд суперечок між членськими організаціями;

12) навчання профспілкового активу згідно із заявами членських організацій, забезпечення навчального процесу методично-нормативними матеріалами;

13) організаційне забезпечення підготовки та проведення загальних міжспілкових заходів в області;

14) організація пікетів, мітингів, маніфестацій, страйків та інших акцій протесту, як заходів захисту прав членських організацій і членів профспілок;

15) координація організаторської роботи членських організацій при виборах Президента, Верховної Ради України, представницьких органів влади та органів місцевого самоврядування;

16) координація і надання практичної допомоги в організації відпочинку та оздоровлення дітей;

17) проведення фінансово-господарської діяльності відповідно до мети і завдань Ради;

18) організація господарського забезпечення обласних галузевих профоб’єднань, які знаходяться у приміщенні будинку спілок;

а) основними фондами (утримання будівель і споруд, комунальні послуги);

б) транспортом (утримання автогосподарства, належне зберігання автомобілів);

19) виконання інших функцій, які делегують Раді членські організації.

 

ІV. Виборні органи Профоб’єднання 

 1. Виборними органами Профоб’єднання є:
 • обласна міжспілкова конференція членських організацій Профоб’єднання (надалі – Конференція);
 • рада Профоб’єднання (далі – Рада);
 • президія Профоб’єднання (далі –Президія).
 1. Найвищим органом Профоб’єднання є Конференція, яка скликається один раз на п’ять років.

Рішення про скликання і порядок денний Конференції приймається Радою не пізніше, як за два місяці до її проведення. Норма представництва

визначається Радою, а порядок обрання делегатів Конференції – членськими організаціями Профоб’єднання.

Делегатами Конференції за посадами є голова Профоб’єднання та його заступник (заступники).

 1. Позачергова Конференція скликається Радою за її ініціативою або на вимогу не менше як третини членських організацій згідно з рішеннями їх виборних органів.

Про скликання і порядок денний позачергової Конференції оголошується не пізніше, як за 30 днів до її відкриття.

 1. Конференція вважається правомочною, якщо в її роботі бере участь не менше двох третин обраних делегатів.

Рішення Конференції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини делегатів, які беруть участь у роботі Конференції.

Рішення з питань затвердження Положення, реорганізації чи ліквідації Профоб’єднання вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин делегатів, присутніх на Конференції.

Форму голосування (відкрите, таємне) визначає Конференція.

 1. Конференція:

1) заслуховує звіти про діяльність Ради, ревізійної комісії, дає оцінку їхній діяльності, про що приймає відповідні постанови;

2) заслуховує повідомлення мандатної комісії Конференції щодо повноважень делегатів Конференції та делегованих представників членських організацій до складу Профоб’єднання, приймає відповідні рішення з цих питань;

3) затверджує порядок денний і регламент роботи Конференції;

4) затверджує Положення про Профоб’єднання, вносить зміни до нього. В період між Конференціями зміни до Положення, які викликані зміною законодавства, вносяться радою з наступним затвердженням їх на Конференції;

5) визначає стратегію діяльності та чергові завдання Профоб’єднання, приймає щодо них відповідні рішення, резолюції, заяви та звернення;

6) приймає рішення з приводу звернень, апеляцій членських організацій до Конференції;

7) обирає голову Профоб’єднання та за його поданням заступників голови, звільняє їх з посади;

8) обирає ревізійну та мандатну комісію Профоб’єднання;

9) затверджує персональний склад Ради;

10) визначає порядок володіння, користування та розпорядження майном Профоб’єднання, делегує окремі повноваження з управління цим майном органам Ради;

11) вирішує питання використання майна при реорганізації чи ліквідації Профоб’єднання;

12) приймає рішення про перейменування, реорганізацію Профоб’єднання чи його ліквідацію;

13) визначає та закріплює у Положенні Профоб’єднання повноваження виборних органів щодо володіння, користування, розпоряджання майном

 

Профоб’єднання, приймає рішення про використання коштів і майна Профоб’єднання при його реорганізації (ліквідації);

14) розглядає інші питання діяльності Профоб’єднання.

 1. Конференція має право делегувати свої повноваження Раді.
 2. У період між Конференціями вищим органом є засідання Ради, яка уповноважена вживати всіх необхідних заходів щодо реалізації мети і завдань Профоб’єднання, виконання рішень Конференції, Федерації профспілок України. Термін повноваження ради – п’ять років.
 3. Рада формується за принципом пропорційного і прямого представництва від кожної членської організації. Норму представництва в склад Ради встановлює Рада попереднього скликання.

До складу Ради за посадою входять голова Профоб’єднання  та його заступник (заступники).

 1. Членські організації, в разі необхідності, мають право достроково відкликати (замінити) члена Ради.

Порядок обрання (делегування) до складу Ради на термін її повноважень та порядок відкликання (заміни) її членів визначають членські організації.

У період між Конференціями повноваження членів Ради перевіряються постійно діючою мандатною комісією Ради і підтверджуються на засіданні Ради.

 1. Засідання Ради скликається в міру необхідності, але не рідше ніж два рази на рік. Засідання Ради скликається президією з її ініціативи або на вимогу не менше як третини членських організацій згідно з рішеннями їх виборних органів.

Рішення про скликання і порядок денний чергового засідання Ради приймається не пізніше як за місяць до його проведення, а позачергового засідання Ради – за 15 днів до проведення.

 1. Засідання Ради вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь більше половини членів Ради, які представляють більшість членських організацій.

В засіданні Ради беруть участь члени ревізійної комісії з правом дорадчого голосу.

 1. Рішення Ради приймається у формі постанови і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ради, присутніх на засіданні. Рішення з питання апеляцій стосовно прийняття або виключення членської організації зі складу Профоб’єднання потребує не менше двох третин голосів членів Ради, присутніх на її засіданні.
 2. Рада підзвітна Конференції, а представники членських організацій – організаціям профспілок, які делегували їх до складу Ради.
 3. Рада:

1) спрямовує свою діяльність на виконання рішень Конференції, програми та рішень виборних органів Федерації профспілок України та цього Положення;

2) відповідно до конкретних умов визначає тактику дій Профоб’єднання щодо представництва й захисту прав та інтересів членських організацій, членів профспілок в органах державної влади й місцевого

 

самоврядування, організаціях роботодавців та їх об’єднаннях, визначає основні напрями діяльності Профоб’єднання на поточний період;

3) звітує про свою діяльність перед Конференцією;

4) визначає позиції Профоб’єднання щодо ведення колективних переговорів і порядок укладання Регіональної угоди, інших угод і договорів, контролює їх виконання;

5) визначає позицію і тактику спільних дій членських організацій на період виборів Президента, Верховної Ради України, органів місцевого самоврядування;

6) приймає рішення щодо вступу до Всеукраїнських об’єднань профспілок та міжнародних профспілкових об’єднань або укладання з ними договорів (угод), інших громадських об’єднань;

7) приймає постанову про скликання Конференції, норму представництва, проект порядку денного Конференції;

8) встановлює норму представництва до складу Ради нового обрання;

9) заслуховує повідомлення мандатної комісії, приймає відповідні рішення;

10) затверджує регламент роботи Ради;

11) розглядає та затверджує проекти документів, які вносяться на розгляд Конференції;

12) у період між Конференціями вносить зміни до цього Положення для приведення його у відповідність із законодавством;

13) обирає делегатів на з’їзди Федерації профспілок України;

14) заслуховує повідомлення мандатної комісії про підтвердження повноважень членів Ради та внесення змін до її складу, приймає відповідні рішення;

15) розглядає та приймає постанови, резолюції, заяви з актуальних питань профспілкової роботи, захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок, інших проблем;

16) приймає рішення про утворення постійних і тимчасових комісій Ради, затверджує Положення про них, формує персональний склад;

17) періодично заслуховує інформації про роботу Президії і постійних комісій Ради;

18) при необхідності заслуховує звіти голови Профоб’єднання, його заступників, дає оцінку їхній діяльності;

19) заслуховує інформації керівників членських організацій про виконання ними рішень виборних органів Профоб’єднання, приймає відповідні рішення;

20) затверджує бюджет Профоб’єднання на поточний рік та звіт про його виконання;

21) встановлює розмір і порядок перерахування внесків членськими організаціями на забезпечення статутної діяльності Профоб’єднання;

22) приймає рішення з приводу звернень та апеляцій членських організацій до Ради;

23) скасовує прийняті Президією чи головою Профоб’єднання рішення, які не відповідають законодавству, цьому Положенню та рішенням виборних органів Профоб’єднання;

24) приймає рішення про створення, ліквідацію, реорганізацію підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, створення кредитних спілок, інших підприємницьких структур, реалізацію корпоративних прав Профоб’єднання, його участь у господарських товариствах відповідно до законодавства України; визначає порядок списання, передачі, перерозподілу, обміну, реалізації основних фондів, які належать на правах власності Профоб’єднанню, затверджує інші поточні нормативні документи з майнових питань;

25) достроково звільняє від займаної посади голову Профоб’єднання, його заступників відповідно до чинного законодавства та пункту 59 цього Положення;

26) затверджує символіку, встановлює відзнаки та премії Профоб’єднання, затверджує Положення про них;

27) може делегувати окремі свої повноваження Президії;

28) виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Профоб’єднання, якщо вони не є виключною компетенцією Конференції.

 1. Рада має право делегувати окремі свої повноваження Президії та голові Профоб’єднання, крім повноважень, делегованих їй Конференцією.
 2. Виборним органом Профоб’єднання в період між засіданнями Ради є Президія, яка підзвітна й підконтрольна Раді.
 3. Колегіальним органом управління діяльністю Профоб’єднання у період між засіданнями Ради є Президія, яка підзвітна і підконтрольна Раді.

Президія формується на термін повноважень Ради з її складу. Порядок формування та кількісний склад Президії визначає Рада.

До складу Президії за посадою входять голова Профоб’єднання та його заступники.

Президія набирає повноважень після підтвердження мандатною комісією правомочності її членів.

 1. Членські організації при необхідності мають право достроково відкликати (замінити) члена Президії, з наступним затвердженням нового члена Президії на засіданні Ради.

Членська організація може обирати (призначати) заступника члена Президії, якому надаються всі повноваження члена Президії в разі неможливості участі останнього в її засіданні.

Порядок обрання  (делегування) члена Президії, порядок відкликання (заміни) члена Президії та порядок обрання (призначення) його заступника визначають членські організації.

 1. Засідання президії проводиться в міру необхідності за рішенням голови Ради, але не рідше, ніж один раз на два місяці, або на вимогу не менше однієї третини членів Президії. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини членів Президії.
 2. Рішення Президії приймається у формі постанови і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Президії, присутніх на її засіданні, за винятком рішення про виключення членської організації з Профоб’єднання, для прийняття якого потрібно не менше як дві третини голосів.

Форму голосування (відкрите, таємне) визначає Президія.

 1. Рішення Президії з питань поточної роботи можуть прийматися в робочому порядку методом опитування членів Президії, з відповідним документальним оформленням результатів голосування та постанови Президії.

 

 

 

 1. Президія:

1) визначає тактику дій членських організацій відповідно до поточної соціально-економічної ситуації щодо захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок в органах державної влади й місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також із іншими об’єднаннями громадян, приймає самостійно рішення з цих питань і готує відповідні пропозиції для розгляду Радою, Конференцією;

2) координує роботу щодо соціального захисту та забезпечення достатнього життєвого рівня громадян, управління фондами соціального страхування, визначення в області мінімальних розмірів заробітної плати, політики ціноутворення, розробки соціальних програм, спрямованих на створення умов, які забезпечують гідне життя людини;

3) розглядає проекти і дає доручення голові Профоб’єднання щодо підписання Регіональної угоди, інших угод і договорів, заслуховує інформації сторін про їх виконання;

4) затверджує вимоги до сторін власників на територіальному рівні, приймає рішення про входження в колективний трудовий спір, створює відповідні органи для вирішення спору;

5) розглядає проекти законів, пропозиції щодо змін і доповнень до діючого законодавства та звертається до суб’єктів права законодавчої ініціативи і відповідних органів державної влади про відміну, припинення виконання або заміну їх рішень, якщо вони суперечать інтересам членів профспілок, ущемляють їх права;

6) виробляє позицію і тактику спільних дій членських організацій на період виборів Президента України, представницьких органів влади та органів місцевого самоврядування;

7) розглядає проекти угод і договорів із зарубіжними профспілками, а також профоб’єднаннями, що не входять до складу Ради і Федерації профспілок України та дає доручення голові Ради про їх підписання. При необхідності виносить це питання на розгляд засідання Ради;

8) приймає заяви і звернення до органів державної влади і органів місцевого самоврядування, домагається реалізації висунутих вимог і пропозицій;

9) приймає рішення щодо проведення масових акцій протесту, в тому числі про проведення зборів, мітингів, демонстрацій, пікетування та інших колективних дій відповідно до законодавства;

10) вносить пропозиції для розгляду Радою, готує відповідні проекти рішень та інших документів;

11) затверджує регламент роботи Президії;

12) приймає рішення про скликання засідань Ради та порядок денний і дату проведення;

13) приймає рішення про прийняття чи відмову в прийнятті організацій до складу Профоб’єднання, виключення з нього;

14) розглядає і затверджує перспективні і поточні плани роботи Профоб’єднання, пропозиції до проектів обласних програм;

15) може створювати служби правової допомоги, технічні та інші інспекції, адвокатури, комісії та робочі групи;

16) призначає (затверджує) представників Профоб’єднання в комісіях, інших робочих органах, які утворюються відповідно до законодавства;

17) скасовує розпорядження та інші документи голови Профоб’єднання, якщо вони суперечать чинному законодавству, цьому Положенню, рішенням виборних органів Профоб’єднання;

18) за поданням голови Профоб’єднання затверджує структуру виконавчого апарату Профоб’єднання, приймає рішення про прийом (звільнення) завідуючих відділами і структурними підрозділами та керівників підвідомчих підприємств, організацій, повноваження та функціональні обов’язки заступників голови;

19) у період між засіданнями Ради розглядає питання про звільнення голови Профоб’єднання та його заступників з посади за їхніми  заявами з наступним інформуванням Ради;

20) вживає заходи щодо раціонального використання коштів Профоб’єднання, розглядає матеріали ревізій і перевірок Профоб’єднання та приймає відповідні рішення, може створювати загальні та спеціальні фонди у встановленому законом порядку, розглядає проект бюджету Профоб’єднання на фінансовий рік, звіт про його виконання і вносить їх на затвердження Ради.

21) приймає рішення про порядок використання коштів, які надходять Профоб’єднанню від діяльності заснованих ним підприємств, установ, організацій та здачі в оренду службових приміщень, визначає порядок розподілу прибутків, отриманих від господарської діяльності цих підприємств, установ, організацій.

22) погоджує договори оренди споруд і окремих приміщень у будинках Профоб’єднання, приймає не віднесені до компетенції Ради рішення про відчуження основних засобів Профоб’єднання відповідно до визначеного Радою порядку списання, передачі, перерозподілу, обміну, реалізації майна Профоб’єднання; приймає рішення про створення та ліквідацію структурних підрозділів, про участь та вихід Профоб’єднання із складу господарських товариств; делегує та відкликає представників Профоб’єднання для участі в установчих та загальних зборах і органах управління товариств, визначає їх повноваження, заслуховує інформацію про їхню роботу; періодично (не рідше як два рази на рік) заслуховує інформацію про підсумки фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій, створених Профоб’єднанням, та господарських товариств, заснованих за його участю;

23) подає в установленому порядку клопотання про відзначення членів профспілок державними нагородами та профспілковими відзнаками, присвоєння почесних звань;

24) здійснює вивчення й узагальнення досвіду роботи членських організацій з питань, пов’язаних із захистом трудових та соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок;

25) організовує і координує роботи з питань навчання профспілкових кадрів та активу;

26) в межах своєї компетенції розв’язує конфлікти і розбіжності, що виникають у взаємостосунках Профоб’єднання з соціальними партнерами, громадськими формуваннями та організаціями, а також всередині Профоб’єднання;

27) виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Профоб’єднання, якщо вони не є виключною компетенцією Конференції або Ради;

 1. Президія може делегувати окремі свої повноваження голові Профоб’єднання.
 2. Вищою посадовою особою Профоб’єднання є голова Профоб’єднання (далі – голова), який обирається Конференцією терміном на п’ять років і працює на постійній основі.
 3. На посаду голови може бути обраним громадянин України, який володіє державною мовою, має вищу освіту і є членом профспілки, що входить до Профоб’єднання.

Голова обирається Конференцією з кандидатур, які попередньо обговорювалися в членських організаціях і виносяться їхніми делегаціями, а також можуть висуватися членськими організаціями чи самовисуватися безпосередньо на Конференції.

Висунення кандидатур починається з дня прийняття Радою рішення про дату проведення звітно-виборної Конференції.

Обраним головою Профоб’єднання вважається кандидат, за якого проголосувало більше половини делегатів, присутніх на Конференції.

При наявності двох і більше кандидатур проводиться  таємне голосування.

 1. За поданням голови Конференція може обирати його заступників.

Заступники голови обираються на термін повноважень Профоб’єднання і є членами Ради, Президії за посадами.

 

 1. Голова:

1) організовує діяльність Профоб’єднання на виконання статутних завдань, основних напрямів діяльності, рішень Конференцій, Ради та Президії. Забезпечує контроль за виконанням статутних та програмних документів Профоб’єднання, постанов його виборних органів;

2) підзвітний Конференції, а в період між Конференціями – Раді;

3) представляє Профоб’єднання без довіреності в органах державної влади й місцевого самоврядування, організаціях роботодавців та їх об’єднаннях, громадських організаціях;

4) головує на засіданнях Ради та Президії;

5) скликає президію, організовує підготовку матеріалів на розгляд Конференції, Ради, Президії;

6) робить в разі необхідності заяви, звернення до органів державної влади і місцевого самоврядування від імені Профоб’єднання, домагається реалізації висунутих вимог і пропозицій;

7) організовує надання практичної допомоги членським організаціям у їхній діяльності;

8) проводить консультації, наради з представниками членських організацій, інформує їх про прийняті рішення з поточних питань;

 

9) розпоряджається  коштами Ради в межах асигнувань, передбачених бюджетом, має право першого підпису на документах;

10) координує роботу щодо ефективного використання майна Профоб’єднання, діяльності підприємств, організацій і установ, створених за участю Профоб’єднання, вносить пропозиції Президії щодо призначення й звільнення їх керівників, за дорученням Президії підписує з ними контракти;

11) на підставі рішення Президії веде переговори, укладає договори, угоди з юридичними та фізичними особами, в тому числі з питань використання, розпоряджання і відчуження майна Профоб’єднання;

12) формує виконавчий апарат в межах асигнувань, передбачених бюджетом Профоб’єднання, відповідно до структури, встановленої Президією. Затверджує штатний розпис, функціональні обов’язки працівників виконавчого апарату, інші документи, що регламентують його роботу, приймає та звільняє працівників виконавчого апарату, за виключенням осіб, зазначених в підпункті 18 пункту 51 цього Положення. Організовує роботу виконавчого апарату і несе відповідальність за її ефективність;

13) вносить пропозиції про обрання заступників голови; визначає їх функціональні обов’язки та подає на затвердження Президії;

14) від імені Профоб’єднання підписує Регіональну та інші угоди, договори, організовує контроль за їх виконанням;

15) підписує постанови Конференції, Ради, Президії;

16) веде особистий прийом;

17) видає розпорядження в межах своїх повноважень;

18) виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Профоб’єднання , якщо вони не є виключною компетенцією виборних органів Профоб’єднання;

 1. У разі відсутності голови його повноваження виконує один із заступників за розпорядженням голови.
 2. Голова, його заступники на час своїх повноважень не можуть бути членами виборних органів політичних партій, не можуть поєднувати свою діяльність з іншою, крім наукової, викладацької та творчої діяльності в позаурочний час, входити до складу виконавчих органів підприємств, що мають на меті одержання прибутку, займатися підприємницькою діяльністю.
 3. Звільнення з посади голови Профоб’єднання, його заступників у зв’язку із закінченням термінів повноважень здійснюються відповідно до норм трудового законодавства за рішенням Конференції.

Звільнення з посад осіб, зазначених у частині і цього пункту, за порушення норм цього Положення, неналежне виконання посадових обов’язків може здійснюватися за рішенням Ради, а звільнення з посад за власним бажанням – за рішенням Президії. В такому випадку вибори зазначених посадових осіб можуть проводитися Радою на строк до наступної Конференції.

 

 1. Ревізійна комісія Профоб’єднання
 1. Контроль за виконанням виборними органами Профоб’єднання наданих їм повноважень,  фінансово-господарською  діяльністю

Профоб’єднання, заснованих за його участю підприємств, установ і організацій, здійснює ревізійна комісія.

 1. Ревізійна комісія (надалі – ревкомісія) обирається на Конференції терміном на 5 років, підзвітна Конференції, керується у своїй діяльності цим Положенням.
 2. Кількісний та персональний склад ревкомісії визначає Конференція за поданням членських організацій Профоб’єднання.

Голова та заступник голови ревкомісії обираються з членів ревкомісії на її засіданні.

У випадку вибуття зі складу члена ревізійної комісії з різних причин, членська організація, яку він представляв, проводить переделегування на підставі звернення голови ревізійної комісії.

 1. Засідання ревкомісії є правомочним при наявності більше половини її членів.

Рішення приймаються більшістю голосів при наявності кворуму.

 1. Ревкомісія працює відповідно до затвердженого нею плану роботи, самостійно визначає періодичність своїх засідань, порядок проведення ревізій і перевірок.
 2. Про дату перевірки організації голова ревкомісії повідомляє її керівника не пізніше як за три дні.
 3. Члени виборного органу Профоб’єднання не можуть бути членами ревкомісії.
 4. Члени ревкомісії можуть брати участь у засіданнях Ради з правом дорадчого голосу, а голова ревкомісії може також брати участь у засіданнях Президії з правом дорадчого голосу.
 5. Ревізійна комісія:

1) здійснює контроль за виконанням профспілкового бюджету Профоб’єднання;

2) перевіряє повноту надходжень і достатність відрахувань від членських профспілкових внесків;

3)   оцінює правильність і доцільність витрачених внесків;

4) здійснює перевірку збереження та ефективність використання профспілкового майна;

5) аналізує правильність ведення бухгалтерського обліку, фінансової і статистичної звітності;

6) перевіряє виконання виборними органами Профоб’єднання встановленого законодавством порядку розгляду листів, скарг і пропозицій, що надходять від членів профспілок, членських організацій, ведення діловодства;

7) перевіряє виконання членськими організаціями вимог цього Положення, рішень її виборних органів і вносить пропозиції щодо усунення виявлених порушень. У випадку ігнорування членською організацією цих пропозицій готує відповідне подання до Президії;

8) пропозиції та рекомендації комісії щодо усунення виявлених порушень є обов’язковими як для органу, так і членської організації, що перевірялись. Матеріали ревізії розглядаються в місячний термін, про її наслідки інформується комісія;

 

9) у випадку відмови надання необхідних документів ревкомісії або інших дій, що заважають перевірці, ревкомісія може поставити питання перед виборними органами Профоб’єднання про притягнення до відповідальності осіб, які протидіють проведенню ревізії;

10) щорічно інформує виборні органи Профоб’єднання про свою роботу.

 

 

 1. Ревізійна комісія має право:

1) здійснювати ревізії, перевірки виконання членськими організаціями цього Положення стосовно своєчасного і повного відрахування сум внесків, встановлених Радою;

2) перевіряти фактичну наявність коштів на поточних та інших рахунках у банках, наявність майна та матеріальних цінностей Профоб’єднання, забезпечення їх збереження;

3) одержувати при проведенні ревізій та перевірок оригінали бухгалтерських, фінансових та інших необхідних документів;

4) одержувати відповідну інформацію щодо проведення взаєморозрахунків між членськими організаціями, проводити зустрічні перевірки та одержувати письмові пояснення посадових осіб щодо виявлених фактів порушень;

5) залучати до проведення ревізій та перевірок працівників профспілкових організацій, а в разі необхідності – кваліфікованих спеціалістів та експертів;

6) вносити пропозиції виборним органам Профоб’єднання щодо усунення недоліків, виявлених у ході попередніх ревізій та перевірок і контролювати виконання відповідних заходів;

7) щорічно проводити документальні ревізії та перевірки фінансово-господарської діяльності Профоб’єднання;

8) вимагати представлення пояснень посадових та інших осіб і необхідні довідки з питань, які виникають при проведенні ревізій;

9) брати участь при продажу, списанні, передачі матеріальних цінностей, засвідчувати акти передачі справ від одного керівника до іншого.

 1. Ревізійна комісія не ревізує фінансово-господарську роботу членських організацій Профоб’єднання і не втручається в роботу їх ревізійних комісій.

 

VІ. Мандатна комісія Профоб’єднання

 1. Мандатна комісія є постійно діючим органом, обирається Конференцією із числа її делегатів та членів ради на термін повноваження Профоб’єднання.
 2. Кількісний та персональний склад мандатної комісії визначається Конференцією.

У випадку вибуття зі складу членів мандатної комісії з різних причин, Рада проводить їх довибори.

 1. Голова і заступник голови мандатної комісії обираються із членів комісії на її засіданні.
 2. Мандатна комісія:

1) перевіряє повноваження делегатів Конференції, членів Ради, Президії, обраних (делегованих) членськими організаціями, та вносить пропозиції щодо визнання їх повноважень;

2) перевіряє дотримання  положень членських організацій при обранні делегатів, делегованих членів Ради відповідно до визначених норм представництва, приймає відповідні рішення;

3) попередньо розглядає питання про вступ до Профоб’єднання, добровільний вихід або виключенням із нього членських організацій, вносить відповідні пропозиції;

4) перевіряє дотримання членськими організаціями вимог цього Положення, рішень виборних органів Профоб’єднання і вносить пропозиції щодо усунення виявлених порушень. У випадку ігнорування членською організацією цих пропозицій, готує відповідне подання до Президії;

5) розглядає та приймає рішення зі спірних питань, що виникли між членськими організаціями, або членськими організаціями і виборним органом Профоб’єднання у випадку звернення однієї із сторін. Рішення комісії є обов’язковим для виконання сторонами. У випадку незгоди сторін або однієї з них рішення може бути оскарженим до  Ради, Конференції;

6) дає офіційне роз’яснення щодо статей цього Положення, рішень Конференції, виборних органів Профоб’єднання;

7) продовжує термін формування персонального складу Ради або приймає рішення про функціонування Ради в наявному складі у випадках невиконання членськими організаціями вимог щодо термінів формування Ради;

8) розглядає листи, скарги, заяви, що стосуються делегатів Конференції, членів Ради або Президії;

9) за дорученням Конференції, Ради чи Президії розглядає факти порушення регламентів їх засідання, морально-етичних норм поведінки на них делегатів Конференції, членів Ради, Президії, робить висновки і вносить пропозиції відповідному органу.

 1. Порядок роботи мандатної комісії:

1) організація роботи комісії покладається на її голову. Комісія самостійно визначає періодичність своїх засідань;

2) засідання комісії є правомочним, якщо в його роботі бере участь не менше половини її членів.

Рішення комісії приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше як половина членів, присутніх на засіданні.

У випадку незгоди члена комісії з прийнятим рішенням він у письмовій формі аргументує свою окрему думку. Цей документ є невід’ємною частиною протоколу комісії.

3) для здійснення своїх функцій комісія має право отримувати необхідні документи, інформацію та додаткові матеріали від членських організацій, залучати до перевірок і підготовки висновків профспілкових працівників і спеціалістів;

 

4) матеріально-технічне забезпечення, надання консультативної допомоги та ведення діловодства комісії здійснюється виконавчим апаратом профоб’єднання.

 

VІІ. Майно. Фінанси.

Господарська діяльність Профоб’єднання

 1. Профоб’єднання є власником майна, отриманого в порядку правонаступництва, придбаного за рахунок членських внесків, пожертвувань підприємств, установ, організацій, окремих громадян.
 2. Майно профспілок є власністю членських організацій, що є засновниками Профоб’єднання. Порядок володіння, користування та розпорядження якою, в тому числі відчуження, зміна форми власності, визначається Конференцією, а між Конференціями – Радою.
 3. Відповідно до чинного законодавства Президія може створювати в установленому законодавством порядку власні підприємства, організації, товариства із статусом юридичної особи, користуватися кредитами, надавати в оренду майно, отримувати пасивні доходи для забезпечення статутної діяльності, отримувати на підставах, не заборонених законом, від державних, громадських, кооперативних, зарубіжних організацій, окремих осіб безкоштовно чи за плату основні фонди і майно. Про наслідки такої діяльності Президія звітує перед Радою.
 4. Профоб’єднання може мати у власності кошти, цінні папери та майно, необхідне для здійснення своєї статутної діяльності, – земельні ділянки, будинки, споруди, транспорт, обладнання й інвентар, нематеріальні активи тощо, а також культурно-освітні, санаторно-курортні, туристські, спортивні та інші заклади.
 5. Доходи Профоб’єднання формуються з:

– членських та вступних внесків;

– безповоротної допомоги та добровільних пожертвувань;

– відшкодування витрат на утримання будівель галузевими організаціями профспілок;

– коштів, отриманих від оренди приміщень;

– коштів, отриманих від реалізації основних фондів, корпоративних прав;

– коштів, отриманих від ФПУ та інших підприємств, організацій;

– коштів, отриманих від господарської діяльності підприємств, установ та організацій, заснованих Профоб’єднанням;

– пасивних доходів (доходів, отриманих у вигляді процентів дивідендів, страхових виплат та відшкодувань);

– інших доходів, не заборонених законодавством.

 1. Розмір і порядок сплати внесків членськими організаціями до Ради визначаються рішенням Ради.

Членська організація, яка не сплачує членських внесків на статутну діяльність Профоб’єднання без поважних причин протягом трьох місяців, може бути за рішенням Президії позбавлена права голосу на засіданнях виборних органів Профоб’єднання.

У разі заборгованості у сплаті членських внесків без поважних причин протягом шести місяців, членська організація за рішенням Президії може бути виключена  зі складу Профоб’єднання.

 1. З метою реалізації статутних завдань Профоб’єднання може здійснювати господарську діяльність шляхом створення в установленому порядку підприємств, установ, організацій зі статусом юридичної особи, брати участь у створенні господарських товариств.
 2. Доходи Профоб’єднання використовуються виключно для фінансування його статутної діяльності, реалізації мети і основних завдань, а саме:

– на проведення організаційних заходів, у т.ч. зборів, конференцій, засідань виборних органів, семінарів, круглих столів, нарад;

– проведення масових заходів (маршів, мітингів, пікетів) на захист прав та інтересів членів профспілок;

– проведення заходів з організації міжнародної співпраці, обміну досвідом роботи з іншими профспілковими організаціями;

– проведення урочистих, благодійних заходів, культурно-масової та фізкультурної роботи;

– навчання профспілкових кадрів та активу;

– надання безповоротної фінансової допомоги членським організаціям обласної ради профспілок та іншим підприємствам і організаціям;

– надання фінансової підтримки Молодіжній раді Профоб’єднання;

– інформаційно-видавничу діяльність, передплату періодичних видань і літератури;

– оздоровлення, відзначення членів профспілок, надання їм грошової (благодійної) допомоги, у зв’язку із скрутними життєвими обставинами;

– утримання виконавчого апарату Профоб’єднання, господарське забезпечення, сплату податків та комунальних послуг;

– придбання та технічне забезпечення основних фондів;

– відрахування на статутну діяльність ФПУ;

– фінансування підприємств, організацій, установ, заснованих Профоб’єднанням;

– формування фондів, в т.ч. страйкового;

– реалізації інших цілей і завдань, визначених даним Положенням.

Кошти витрачаються на підставі кошторисів та бюджету Профоб’єднання, що затверджується щорічно у встановленому цим Положенням порядку.

 1. Доходи (прибутки) Профоб’єднання не можуть бути розподілені між членськими організаціями, членами профспілок, працівниками виконавчого апарату Профоб’єднання (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами Президії, Ради та іншими, пов’язаними з ними особами.
 2. Профоб’єднання не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членських організацій, а членські організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Профоб’єднання.
 3. Позбавлення Профоб’єднання права власності, а також володіння та користування майном, переданим у господарське відання, може мати місце лише за рішенням суду на підставах, визначених законодавством.

 

VІІІ. Умови і порядок припинення

діяльності Профоб’єднання

 1. Діяльність Профоб’єднання припиняється у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією (саморозпуском, примусовим розпуском).
 2. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Профоб’єднання приймається Конференцією, і воно вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини делегатів, що беруть участь у роботі Конференції.
 3. У разі припинення діяльності (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Профоб’єднання, що залишилися після проведення всіх розрахунків, передаються за рішенням Конференції іншим неприбутковим організаціям відповідного виду (профспілкам), які внесені в Реєстр неприбуткових установ та організацій.
 4. При забороні діяльності Профоб’єднання за рішенням суду скликається позачергова Конференція.
 5. Припинення діяльності Профоб’єднання не тягне за собою припинення діяльності її членських організацій.

 

ІХ. Прикінцеві положення 

 1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження Конференцією.
 2. Після затвердження цього Положення втрачає чинність Положення “Про Тернопільську обласну раду профспілок”, прийняте 21 грудня 2000 року ХХІІ обласною міжспілковою звітно-виборною конференцією.
 3. Питання діяльності Профоб’єднання, не відображені в цьому Положенні, вирішуються Радою, Президією в межах їх компетенції та відповідно до законодавства України.

ctjgfhcbnmyfrhenrf lheptq drсео компанииethiopian histoire orthodoxeamerican to russian currency