Програма дій Тернопільської обласної ради профспілок на 2016-2020 роки

Тернопільська обласна рада профспілок, як складова частина Федерації профспілок України, керуючись Конституцією України, Законами України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про колективні договори і угоди», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про соціальний діалог в Україні», виходячи із необхідності забезпечення соціально-економічного і правового захисту членів профспілок, прагнучи до покращення якості їх життя, буде здійснювати свою діяльність за такими напрямками:

  1. У сфері забезпечення гідної праці

              1.1. Недопущення масових звільнень працюючих з ініціативи роботодавця із перевищенням норм вивільнення, визначених галузевими угодами, колективними договорами на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності.

             1.2. Консолідація зусиль соціальних партнерів в протидії тіньовій зайнятості, застосуванні нетипових форм працевлаштування.

             1.3. Сприяння формуванню системи професійної підготовки та підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на п’ять років, створення передумов для навчання протягом всієї трудової діяльності.

            1.4. Здійснення постійного профспілкового контролю за своєчасністю і повнотою виплати заробітної плати.

            1.5. Забезпечення стабільного підвищення заробітної плати працівників області, поступове наближення її середньомісячного розміру до рівня середнього по Україні.

            1.6. Забезпечення повного фінансування витрат бюджетних установ і організацій області на оплату праці згідно Єдиної тарифної сітки з врахуванням державних соціальних гарантій та вимог галузевих нормативних актів щодо встановлення доплат і надбавок.

            1.7. Вжиття дієвих заходів щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах, в установах, організаціях.

            1.8 Контроль за виконанням вимог законодавства з охорони праці, зобов’язань колективних договорів і угод, проведенням повноцінної атестації робочих місць за умовами праці.

            1.9. Забезпечення контролю за своєчасним проведенням безоплатних періодичних медичних оглядів працівників, в тому числі бюджетної сфери.

  1. У сфері правового і соціального захисту

            2.1. Надання безоплатної консультативної та правової допомоги працівникам – членам профспілок щодо захисту трудових прав, представлення їх інтересів у комісіях з трудових спорів та у судах, а також при зверненні до органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.

            2.2. Використання в повному обсязі повноважень профспілок у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) для захисту прав та інтересів спілчан.

            2.3. Організація систематичного правового навчання профспілкових активістів, членів комісій з трудових спорів.

            2.4. Взаємодія з органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування та правоохоронними структурами у питаннях порушення гарантій діяльності профспілкових організацій.

            2.5. Громадський контроль за дотриманням чинного законодавства щодо надання соціальних пільг і гарантій.

  1. У сфері соціального діалогу та колективно-договірного регулювання

            3.1. Забезпечення розвитку соціального діалогу на всіх рівнях економічної діяльності (виробничому, галузевому і територіальному).

            3.2. Систематичне укладення Територіальної угоди між обласною державною адміністрацією, об’єднанням роботодавців області та обласною радою профспілок.

            3.3. Досягнення представництва профспілок у складі колегій обласної і районних державних адміністрацій, галузевих департаментів і управлінь, відповідних комітетів, комісій і робочих груп.

            3.4. Ініціювання укладення колективних договорів на кожному підприємстві, в установі, організації та ефективний контроль за їх виконанням.

  1. У сфері організаційно-фінансового зміцнення

            4.1. Досягнення єдності, солідарності, згуртованості профспілкових організацій, підвищення результативності масових колективних дій.

            4.2. Забезпечення розподілу та ефективної реалізації повноважень усіма профспілковими ланками, дотримання виконавської дисципліни і особистої відповідальності керівників виборних профспілкових органів за виконання колегіальних рішень.

            4.3. Проведення системного навчання профспілкових працівників і активістів з усіх напрямків профспілкової діяльності із застосуванням сучасних форм і методів.

            4.4. Залучення до профспілкової роботи молодіжного активу, удосконалення системи підготовки і навчання молодих профспілкових лідерів.

            4.5. Забезпечення своєчасного і повного перерахування членських внесків первинним, районним (міським), обласним галузевим профспілковим організаціям і територіальному профоб’єднанню, солідарної участі у фінансуванні спільних профспілкових програм і заходів.

            4.6. Залучення додаткових коштів у вигляді безповоротної фінансової допомоги, благодійних внесків для реалізації міжспілкових програм та заходів.

            4.7. Вдосконалення системи управління профспілковим майном, його збереження та ефективне використання для виконання статутних завдань.

            4.8. Здійснення юридичного супроводу господарської діяльності, захисту майнових прав та інтересів профспілкових організацій.

  1. Участь профспілок у громадському житті області

            5.1. Сприяння розвитку громадянського суспільства з метою налагодження ефективного діалогу між владою і найманими працівниками.

            5.2. Взаємодія з іншими громадськими формуваннями на захист трудових і соціально-економічних прав працівників.

            5.3. Співпраця і взаємодія з народними депутатами України від Тернопільської області з питань вдосконалення законодавства у сфері соціально-трудових відносин, забезпечення соціально-економічних прав та гарантій працівників.

            5.4. Участь профспілкових організацій у заходах з нагоди державних та професійних свят, ювілейних дат у трудових колективах.

            5.5. Формування у членів профспілок активної громадянської позиції, посилення впливу профспілкових організацій на суспільно-політичні процеси в області.

cububu.topseo новостиs3.amazonawsdota 2 гайдКакой тип китайского поставщика вам подходитрастаможка товаров из китая